Historien


Her kan du læse historien om hvordan Bovrup Frivillige brandværn er opstået, og en masse om hvad der er sket i og omkring 

brandværnet igennem tiderne.


Den 1. juni 1945 blev der – efter at luftværnsforeningen var opløst – af 5 borgere indkaldt til møde den 8. juni for at drøfte oprettelsen af et frivilligt brandværn.


Der viste sig at være stor interesse for sagen, og der blev nedsat et udvalg til at udføre det forberedende arbejde. Allerede den 13. juni indkaldte udvalget til stiftende generalforsamling på Albrechtsens gæstgivergård. Værnet blev stiftet med 30 medlemmer. For at tilvejebringe lidt startkapital indbetalte alle 10,00 kr. som rentefrit lån, men man kan af regnskaberne se, at ingen har forlangt pengene tilbage.


Den første øvelse i værnet blev afholdt den 29. juni 1945, og der var en bøde på 2,00 kr. for ikke at møde op. Øvelsens formål var at overtage materialet og at instruere medlemmerne.


På grund af krigen var det umuligt at skaffe uniformer m.m., og det varede flere år, før værnet var klædt i uniformer. Der fandtes ingen materielfortegnelse, så man kan ikke se, hvad der var af materiel fra starten, men man har fra ældre kammerater og æresmedlemmer fået oplyst følgende: værnet havde eller fik umiddelbart efter oprettelsen en Aster-påhængssprøjte 1200m/l, 60m B-slange, 130m C-slange, en tre-forgrener og 4 strålerør. I 1946 indkøbtes slangebroer og 5m stige.


I 1948 fik værnet omsider tilladelse fra varedirektoratet til indkøb af stof til uniformer. Syningen blev udført af skrædder Link, Gråsten. Hermed gik et længe næret ønske i opfyldelse.


Søndag den 21. november 1953 blev værnet for første gang motoriseret, idet man af Bovrup kommune fik overdraget et udrykningskøretøj, en såkaldt CBU vogn model V8 1936 fra København. Glæden var stor i Bovrup frivillige Brandværn.


Brandstationen fik værnet i 1957. Den 8. oktober var der rejsegilde på bygningen, vi måtte dog dele med kommunens vejvæsen, som også skulle havde til huse på stationen.


Vort udrykningskøretøj blev i 1964 kasseret af den motorsagkyndige. Gode råd var dyre, men værnet blev tilbudt at købe en Bedford 1956 lastvogn af mejeriet, og værnet gik i gang med opbygningen. Alt lige fra renovering af chassis, vandtank, montering af pumpe og karrosseri til lakering blev udført af brandværnet. Kommunen betalte materialerne.

Vognen var færdig først på sommeren 1965 og overraktes ved en lille højtidelighed. Samtidig fejrede Bovrup frivillige Brandværn sit 20 års jubilæum.


Årene 1969-1972 blev travle og begivenhedsrige år. Vi tog munden fuld og søgte kommunen om midler til en ny sirene, teorilokaler og tilskud til en slangetender. Årsag: kommunesammenlægning og de hermed forbundne spekulationer med de forskellige værn. Skovbøl og Bovrup frivillige Brandværn blev her sammenlagt. Ønsket om en slangetender gik først i opfyldelse i 1972, idet vi havde besluttet at købe en splinterny 6-cyl. Land Rover. Ved 25 års jubilæet i 1970 fik vi overrakt en check på kr. 5000,- fra kommunen, resten måtte vi selv skaffe. Bovrup og omegn blev nu støvsuget for papir og gammelt jern, og ligeledes gik brandværnet i gang med træfældning, idet elmetræerne på Gråstenvejen skulle fældes, og vi fik træerne mod at fælde og rydde op efter os. Disse aktiviteter gjorde, at vi i 1972 kunne glæde os over en ny slangetender til

kr. 32.000,-. I 1974 fik vi en ny 2400m/l påhængssprøjte.


I 1976 kom køb af tankvogn på ønskesedlen, og allerede til efteråret var ønsket realiseret ved frivillig indsats og midler, som værnet selv måtte skaffe.


I 1978 kom det næste store ønske og mere arbejde til de aktive: udvidelse af stationen med 115kvm indeholdende et nyt teorilokale, køkken, toiletter samt garage til Land Rover. Vi fik materialerne dækket af kommunen, og som sædvanlig blev arbejdet udført med frivillig arbejdskraft. Vi startede omkring påske, og i oktober holdt vi indvielse i dejlige lokaler med gode pladsforhold. Der var ved indvielsen gaver og rosende ord til brandværnet for den store indsats.


1980-81 havde vi en interessant opgave, idet vi medvirkede med vagt- og brandtjeneste ved DUC’s olieboring ved Naltang. Her kunne vi følge slagets gang på nært hold. Desværre gav det ingen olie.

Olie fik vi derimod året efter! Brandværnet udfører som bekendt bekæmpelse af miljøforureninger, og i september 1982 kom vi på arbejde. 30 tons olie slap ud fra Enstedværket og lagde sig over en 8 km lang kyststrækning i vor kommune.

4 brandværn arbejdede i 14 dage uafbrudt med opsamling af olie, tang m.m. Vi brugte bl.a. 450 sække Icoperl i bekæmpelsen. Det var et meget stort og beskidt arbejde, men belønningen kom i november, hvor Bovrup frivillige Brandværn efter opgørelsen modtog en check på godt kr. 38.000,- fra kommunen.


I maj 1985 fik vi et nyt udrykningskøretøj, en Mercedes 8/8 med ny frontpumpe og alt hvad der ellers skal være. Denne gang ikke ved frivillig indsat, idet vognen blev opbygget af Gråsten karrosseri-fabrik.


I løbet af 80erne har Bovrup frivillige Brandværn udbygget sine ”kulturelle” aktiviteter med fastelavnsfest for børn, juletræs- og adventsfest sammen med de andre foreninger i byen – samt mange aktiviteter i forbindelse med ringridningen. Ligeledes er det årlige lottospil stadig en tradition.


I 1993 overtog Bovrup frivillige Brandværn en trailer fra Kliplev frivillige brandværn, som vor garagemester ombyggede, så den i dag kan fungere som olie- og kemikaliebekæmpelsesvogn.


I 1994 fik vi for første gang røgdykkerradioer, så der i dag er kontakt mellem brandfolkene ”udenfor” og røgdykkerne inde i bygningerne. Ligeledes er garagen i 1994 gjort større, da man fjernede en væg mellem de 2 garagedele, og som så mange gange før blev dette udført ved frivilligt arbejde.


I 1997 fik vi så igen en ny tankvogn, da den gamle nåede ”pensionsalderen”, en splinterny Mercedes 13-17, som også har fået ”abteringen” lavet på Gråsten karosserifabrik. Vi har fik ligeledes de første nye hjelme, som stod højt på ønskesedlen. Vi manglede dog stadig 20 hjelme. Så nu råder vi over et rullende materiel, der er tidssvarende og moderne. Vore køretøjer er pakket med blandt andet 8 røgdykkerapparater, 3000 watt generator, masser af slangemateriel og skumudstyr i en god stand m.m. Vor tankvogn rummer i dag 8000 l. vand, har egen pumpe, og alle køretøjer har radioudstyr, så alle værn i kommunen kan komme i kontakt med hinanden. Ligeledes har vi bærbare radioer til vort behov. 1998-99 var året, hvor resten af mandskabet fik nye hjelme.


Omkring alarmering har meget ændret sig fra før til nu.

Alarmeringen forgik manuelt, ved at en mand løb rundt i byen og blæste i et brandhorn. Efterfølgende blev denne form for alarmering væsentligt forbedret, da der blev opsat sirener, der nu er afløst af personbibbere. De første blev bevilget i 1985.


Vi har på Felsted brandstation fælles med Lundtoft kommunes øvrige brandværn kompressoranlæg til fyldning af luftflasker. Ligeledes er samarbejdet godt mellem de forskellige værn, hvor vi kan gøre brug af hinanden.


Udviklingen på uddannelsesområdet er gået hurtig. Alle nye medlemmer, der optages i værnet, skal på brandmandskursus. Uddannelsen foregår om aftenen og i weekenderne og tager ca. 200 timer. Hele mandskabet deltager i den vedligeholdende og opfølgende uddannelse. Det forgår på brandstationen i form af praktiske øvelser og teoretisk undervisning. Herunder også kursus i førstehjælp. Røgdykkerne er løbende på brandskolen i Tinglev til forskellige øvelser.


I 2002 havde vi den glæde at kunne overrække en brandværnskammerat ”40års tegn”. Dette er første gang i Bovrup frivillige Brandværns historie.


I 2004 blev der indkøbt en generator på 4500 watt, hvilket gjorde det muligt at levere både 220 og 380 volt. På materielsiden er også en retningstavle kommet til, der efter kort tid første gang kom i brug ved en færdselsulykke. En tavle der blinker og viser den retning, trafikanter skal følge. Redningsarbejdet / mandskabet fik hermed ekstra stor sikkerhed på et skadested. Værnet har forureningsudstyr (trin 1) dvs. udstyr til bekæmpelse af mindre forureninger. Personlig udrustning som bl.a. bibber, branddragter, hjelme, støvler m.m. bliver efter behov løbende udskiftet – med god støtte fra sponsorer og lokalbefolkningen.


Bovrup frivillige Brandværn er her i jubilæumsåret – med materiel og mandskab – godt rustet til at varetage de opgaver, der måtte komme. Energiske og dygtige brandfolk har og ofrer megen tid og kræfter på de forskelligartede opgaver, værnet udfører – såvel dag som nat. At stille med et fuldtalligt mandskab er kun muligt, fordi mange arbejdsgivere er villige til at give ansatte, som er brandmænd, den fornødne frihed til at køre til brand i arbejdstiden. I februar 2005 blev der taget mål til nye uniformer, der var klar til 60-års jubilæet den 13. juni 2005. Ligeledes er der indkøbt en folkevognsbus, som værnet selv har bygget op. Ny kaptajn startede i januar 2005. Det er den 9 i rækken siden brandværnets stiftelse. Den længst siddende kaptajn er Peter Hansen. Han har tjent Bovrup frivillige Brandværn i 24 år.


2006 blev også et begivenhedsrigt år for brandværnet. Øgede aktiviteter og mere materiel betød efterhånden mangel på plads. Og efter et stort forarbejde lykkedes det at skaffe midler til en ny tilbygning på 80m2 indeholdende garage og moderne toiletter med badefaciliteter.

Som sædvanligt udførte brandværnet en meget stor del af arbejdet selv, og med et meget flot bidrag fra Maersk kunne bygningen indvies i december 2006. Som om der ikke var nok at se til i løbet af året, blev der også i september afholdt Sønderjysk stævne på efterskolen med 200 spisende gæster.


Den 21. august 2008 blev det travleste døgn i brandværnets historie, da et meget kraftigt uvejr ramte området med 140 mm regn på godt en time. Det betød masse af pumpearbejde et helt døgn.


Kommunesammenlægningen kom, det betød øgede pres på økonomien, og i 2009 besluttede kommunen at udfase værnets Landrover, som ellers havde været i drift siden 1972. Den forsvandt dog ikke helt fra brandstationen, da værnet købte den for 5000 kr. og fik den indregistreret som veteranbil.


I 2010 fik vi mulighed at ”bytte” vores VW-transporter med en tilsvarende – dog med 7 kørepladser til mandskab.

I august 2010 indtraf en anden stor begivenhed i brandværnets historie, nemlig sammenlægningen med Varnæs frivillige brandværn. Det blev til en positiv sammenlægning, hvor hele 9 medlemmer fra Varnæs flyttede med til Bovrup. Sammenlægningen medførte, også at brandværnet skiftede navn til Bovrup-Varnæs frivillige brandværn.


I 2011 har vi fået udskiftet vores Mercedes 8/8 med en totalrenoveret MAN 9-136. Bilen var ”klar til brug”, da vi modtog den, så det er ”kun” selve indretningen, brandværnet selv har stået for. Vi har også byttet vores tankvogn med en 2 år nyere Mercedes, også den var klar til brug da vi modtog den. Brandværnets aktivitetsniveau er også øget betragteligt i 2011, da brandværnets slukningsområde er blevet væsentligt større. Desværre var det på en trist baggrund, da brandværnet i Felsted har valgt at stoppe deres virke. Brandstationen i Bovrup dækker nu næsten halvdelen af den tidligere Lundtoft kommune.


2012 blev også et år med megen aktivitet, der blev installeret nyt varmeanlæg, garagerne blev renoveret og der kom nye vinduer i mødelokalet.


Ny kaptajn startede i januar 2013. Det er den 10 i rækken siden brandværnets stiftelse.


13 maj 2015 kunne værnet så fejre 70 års jubilæum. Jubilæet blev fejret med et mindre åbent hus, for naboer og venner af huset. Og en lille intern fejring om aftenen.


Stigende krav til materiel og udstyr betød at efter kun 5 års virke, blev ASP i 2016 udskiftet. En nyere Man 12-224, monteret med en 32/8 pumpe, 1600l vandtank og 200l skumtank, 2 stk. 90m HT slanger og ellers alt i udstyr blev leveret. Nok første gang i brandværnets historie at man var så godt kørende. Stigende krav medførte i 2016 også at brandværnet ikke længere skulle medbringe frigørelsesudstyr. Og da større og større klimaudfordringer forventes, fik værnet i stedet leveret en pumpetrailer med generator og pumper. Efter lidt omrokering af materiellet medbringer værnet 2 stk. 8 kVA generator, 2 stk. 2400 l/min pumper og 2 stk. 300 l/min pumper samt 150 m A slanger. Som sædvanlig var værnet med til selv at finansiere købet af pumperne.  Materiellet fik ikke lov til at stå ret længe i garagen før det kom i brug. ”Århundredes stormflod” fra øst truede. Og af flere omgange i døgnet omkring den 4 januar 2017, blev pumperne sat i indsats på havnen i Aabenraa.


Ny kaptajn startede i januar 2017. Det er den 11 i rækken siden brandværnets stiftelse. Og ny kaptajn betyder også nye ideer. Brandværnet kom ”på Facebook” i 2017. En mulighed for at være synlig for en bredere gruppe. Generelt er tiden, hvor indsatserne kun er lokale forbi. Maj 2017 bød på en kæmpe naturbrand i Hokkerup, hvor værnet blev tilkaldt og indsat med alt disponibelt materiel. På trods af generelle udfordringer i samfundet med at skaffe frivillige til foreninger osv. Tæller Bovrup – Varnæs frivillige brandværn 30 aktive brandfolk og 15 æresmedlemmer. Man kan blive udnævnt til æresmedlem, når man er stoppet som aktiv brandmand. Betingelsen for dette er, at man har været aktivt medlem i 25 år. Sammenhold og et godt kammeratskab kendetegner værnet, hvor alle bakker hinanden op ved enhver situation under vort motto:


Een for alle – alle for eenKaptajner 1945 - 2020:

1945

-

1947

Christian Christensen, Bovrup

1947

-

1971

Peter Hansen, Bovrup

1971

-

1975

Richard Rossen, Bovrup

1975

-

1985

Christian Callesen, Bovrup

1985

-

1987

Peter Nissen, Gl. Skovbøl

1987

-

1997

Peter S. Petersen, Bovrup

1997

-

2003

Flemming Kruse, Bovrup

2003

-

2005

Erling Jørgensen, Bovrup

2005

-

2013

Lars Kruse, Bovrup

2013

-

2017

Claus Lyng Hansen, Bovrup

2017

-

Carsten Andersson, Varnæs